Grab 2 bánh: bộ Quy Tắc Ứng Xử, áp dụng từ 7/10/2019

1860

Cập nhật bộ Quy Tắc Ứng Xử cho GrabBike, GrabExpress, GrabFood chính thức áp dụng từ ngày 7/10/2019