Grab 2 bánh: Chương trình thưởng ngọc từ 31/5/2019

957

Chương trình thưởng ngọc hàng ngày ( KHÔNG áp dụng cho CHUYÊN GrabFood)

  • TP.Hồ Chí Minh
chương trình thưởng ngọc từ 31/05/2019 – TP.HCM
  • Hà Nội
chương trình thưởng ngọc Hà Nội 31/05/2019
  • Đà Nẵng
chương trình thưởng ngọc Đà Nẵng 31/05/2019
  • Thành phố mới toàn quốc (ngoại trừ TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Biên Hòa, Đà Nẵng, Huế, Hội An có chương trình thưởng ngọc riêng)
chương trình thưởng ngọc thành phố mới 31/05/2019