Không được làm các việc dưới đây…bắt đầu từ ngày 1-1-2019

584
luật an ninh mạng

Hành vi bị cấm khi Luật An Ninh Mạng có hiệu lực

Luật an ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

-nguồn TTO