Cập nhật chương trình thưởng Grab – thưởng ngọc Grab 2 bánh mỗi ngày từ 12/11/2019. Không áp dụng cho chạy chuyên GrabFood

Thưởng Grab này áp dụng cho toàn bộ hệ thống xe ôm Grab…ngoại trừ các bạn chạy chuyên GrabFood

Khu vực Hà Nội